Raport bieżący nr 17/2017
Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

 

Data sporządzenia 2017-06-05
Godzina publikacji 12:42
Raport bieżący nr 17/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 05 czerwca 2017 r., uchwałą postanowiło, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 20.062.573,10 PLN słownie (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy złote 10/100), przeznacza się w części w kwocie 7.448.000,00 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 1,33 zł (jeden złoty trzydzieści trzy grosze) brutto na jedną akcję. W pozostałej części przeznacza się na kapitał rezerwowy.

Liczba akcji objętych dywidendą: 5.600.000

Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 2017 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2017 r.

Dywidenda może być wypłacona w formie:

  • przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
  • przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych

Podstawa prawna:

par. 38 ust. 2 RMF GPW.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-06-05
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-06-05