Raport bieżący nr 17/2015
Powołanie Członka Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2015

Data sporządzenia
2015-06-22
Raport bieżący nr
17/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 22.06.2015 r., w związku z dokonanym wyborem w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą uchwałą zatwierdziło powołanie Członka Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Papaj.

Pani Agnieszka Papaj nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Agnieszka Papaj jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach w zakresie Rachunkowość i Zarządzanie Finansami. W 2002 ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy a w 2010 studia podyplomowe w zakresie Psychologia biznesu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W latach 2000 do 2007 życie zawodowe związała z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Legnicy. Od 2007 roku związana z GK Europejskiego Centrum Odszkodowań na stanowisku Dyrektora ds. Administracyjnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-06-22
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-06-22