Raport bieżący nr 17/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2013

Data sporządzenia

2013-09-04

Raport bieżący nr

17/2013

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Temat: Zmiany w organach Spółki – uzupełnienie                                             

 

TREŚĆ RAPORTU  

Podstawa prawna ogólna :
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu do informacji o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Pani Alicji Buzy-Borkowskiej, w drodze uchwały o dokooptowaniu opublikowanej raportem bieżącym nr 16/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., przekazuje dodatkowe informacje o nowopowołanym członku Rady Nadzorczej.

Pani Alicja Buza – Borkowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pani Alicja Buza – Borkowska nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Ponadto, Pani Alicja Buza – Borkowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna szczególna:
§ 5 ust.1 pkt 22 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – uzupełnienie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu

Jolanta Zendran                  2013-09-04

Członek Zarządu

Agata Rosa                         2013-09-04