Raport bieżący nr 16/2017
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Data sporządzenia 2017-05-29
Godzina publikacji  16:00
Raport bieżący nr 16/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: Spółka, EuCO) informuje, iż w dniu 29 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z par. 24 pkt 2 lit. g Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej EuCO za lata 2017-2018. Podmiotem tym została firma UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej: UHY ECA Audyt) z siedzibą w Krakowie 31-523 przy ul. Moniuszki 50.

UHY ECA Audyt badał sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie prowadzenia odpowiednio przeglądów półrocznych i badań rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2011-2016.

Aktualna umowa z firmą UHY ECA Audyt zostanie zawarta w celu:

  • przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za I półrocze 2017 i I półrocze 2018 roku zgodnie z MSR/MSSF,
  • przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EuCO za I półrocze 2017 i I półrocze 2018 roku zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za 2017 i 2018 rok zgodnie z MSR/MSSF,
  • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EuCO za 2017 i 2018 rok zgodnie z MSR/MSSF.

Umowa z UHY ECA Audyt zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac wskazanych w niniejszym raporcie. Wybrany podmiot jest uprawniony do wykonywania badań sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę biegłych rewidentów pod numerem 3115 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wybór podmiotu nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

 

Podstawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt. 19 RMF GPW.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-05-29
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-05-29