Raport bieżący nr 16/2020
Podjęcie uchwały o przydziale obligacji serii B

Data sporządzenia 2020-04-14
Godzina publikacji 14:56
Raport bieżący nr 16/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

W nawiązaniu do raportu 14/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r., w którym Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”, „Emitent”) informował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii B, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii B. Obligatariusze, do których skierowano zgodnie z warunkami emisji Propozycję Nabycia Obligacji złożyli w odpowiedzi prawidłowe oświadczenie o przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji oraz dokonali potrącenia należności z tytułu wykupu obligacji serii A Spółki z należnością Spółki z tytułu zapłaty ceny emisyjnej Obligacji serii B, a tym samym dokonali zapłaty pełnej ceny emisyjnej za obligacje objęte Propozycją Nabycia Obligacji.

Zarząd Spółki dokonał przydziału 23.572 (dwudziestu trzech tysięcy pięciuset siedemdziesięciu dwóch) sztuk obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 23.572.000,- zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), oprocentowanych oraz z terminem wykupu przypadającym na dzień 14 kwietnia 2023 roku.

Obligacje Serii B zostały przydzielone łącznie 14 inwestorom.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-04-14
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-04-14