Raport bieżący nr 16/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2013

Data sporządzenia 2013-08-27
Raport bieżący nr 16/2013
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Zmiany w organach Spółki

 

TREŚĆ RAPORTU  

Podstawa prawna ogólna :

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26.08. 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu obecnego Członka Zarządu – Pani Jolanty Zendran na stanowiska Wiceprezesa Zarządu.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje życiorys nowej Wiceprezes.

Jolanta Zendran

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Kolegium Zarządzania i Finansów. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. W 2012 r. ukończyła kurs na doradcę podatkowego organizowany przez Polską Akademię Rachunkowości.
Życie zawodowe rozpoczęła w firmie handlowej GEA TRADE w Legnicy, kooperującej z Niemiecką firmą Harting ( 1997-2000r.) Następnie pracowała jako dyrektor biura ( do 2004 r.) w spółce zarządzającej niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Od 2005 r. związana z EuCO , gdzie pełni funkcję dyrektora zarządzającego – Członka Zarządu. W latach 2010 r. – 2012 była prokurentem Spółki.”

Władze spółki →

Jednocześnie Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, iż w związku ze złożoną dzisiaj rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki – Pani Joanny Tylko, Rada Nadzorcza na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki powołała nowego Członka Rady Nadzorczej Panią Alicję Buzę – Borkowską, w drodze uchwały o dokooptowaniu. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje życiorys dokooptowanego Członka Rady nadzorczej.

Alicja Buza-Borkowska

Posiada Certyfikat International Coaching Certification Training – Lambert do Brasil. Brała udział w Akademii Talentów ING Polska S. A. Doświadczenie w zarządzaniu zespołami sprzedawców zdobywała od 1995 roku w Easy Call Poland S.A. w Warszawie. W 1997 roku podjęła współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Nationale Nederlanden Polska S. A., gdzie pełniła funkcję menadżera. W 2000 roku została powołana na stanowisko dyrektora oddziału TUnŻ Alte leipziger Hestia S. A. w Lubinie. W latach 2001-2006 ponownie podjęła pracę w ING Nationale – Nederlanden Polska S. A. Przez wszystkie lata pracy w TUnŻ utrzymywała się w czołówce rankingów najlepszych unitów i oddziałów. Od 2006 roku związana z Europejskim Centrum Odszkodowań, gdzie z sukcesami do dnia dzisiejszego pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży.”

Władze spółki →

Podstawa prawna szczególna:

§ 5 ust.1 pkt 21 i 22 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Członek Zarządu Jolanta Zendran                  2013-08-27
Członek Zarządu Agata Rosa                         2013-08-27