Raport bieżący Nr 15/2016
Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 15/2016 | Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

Data sporządzenia 2016-06-23
Raport bieżący nr 15/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 23.06.2016 r., uchwałą postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 22.236.243,6 zł (dwudziestu dwóch milionów dwustu trzydziestu sześciu tysięcy dwustu czterdziestu trzech złotych i sześćdziesięciu groszy), przeznacza się w części na dywidendę dla akcjonariuszy.

Łącznie przeznacza się kwotę 20.048.000,00 zł (dwadzieścia milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 3,58 zł (trzy złote i pięćdziesiąt osiem groszy) brutto na jedną akcję. W pozostałej części zysk przeznacza się na kapitał rezerwowy.
Liczba akcji objętych dywidendą: 5.600.000

Dzień dywidendy ustala się na 25 sierpnia 2016 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 8 września 2016 r.

Dywidenda może być wypłacona w formie:

  • przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
  • przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych

 

Podstawa prawna:

par. 38 ust. 2 RMF GPW.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-06-23
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-06-23