Raport bieżący nr 15/2020
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019

Data sporządzenia 2020-04-10
Godzina publikacji 12:15
Raport bieżący nr 15/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2020 r., w późnych godzinach wieczornych otrzymał od BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego.

Spółka podkreśla, iż konieczność publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego wraz opinią z badania przed publikacją rocznego raportu okresowego podyktowana jest koniecznością załączenia sprawozdania finansowego do propozycji nabycia obligacji serii B Spółki, zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy o obligacjach, które to propozycje Emitent zamierza przedłożyć w dniu dzisiejszym. Tym samym publikacja jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z badania jest przesłanką umożliwiającą przeprowadzenie emisji obligacji serii B, o której Zarząd Emitenta informował w dniu 9 kwietnia 2020 r.

Podjęta przez Zarząd uchwała w sprawie emisji obligacji była konsekwencją przekazania wcześniej informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 11/2020, w którym Spółka informowała o zawarciu umowy pomiędzy wierzycielami, określającej zasady finansowania spłaty obligacji serii A Spółki, a w konsekwencji również warunki emisji obligacji serii B. Celem emisji Obligacji jest refinansowanie zadłużenia Spółki z tytułu obligacji serii A. Przewidywaną datą przydziału Obligacji jest 14 kwietnia 2020 r.

Zarząd informuje, iż jednostkowy wynik netto Europejskiego Centrum Odszkodowań za 2019 rok wyniósł minus 10.910 tys. zł, ponieważ dokonano odpisu znaku towarowego z tytułu utraty jego wartości na 14.769 tys. Zysk netto na działalności operacyjnej z wyłączeniem jednorazowego zdarzenia jakim jest aktualizacja wartości znaku wynosi plus 3.858 tys. zł, natomiast EBITDA plus 11.511 tys. zł.

Aktualizacja wartości znaku towarowego nie ma wpływu na zysk w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym, ponieważ operacja ta podlega wyłączeniu ze sprawozdania Grupy Kapitałowej EUCO.

Skonsolidowany wynik za 9 m-cy 2019 roku wyniósł plus 5.801 tys. zł, jednostkowy wynik Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A za rok 2019 nie wpływa wprost na wynik Grupy Kapitałowej, ponieważ zawiera on takie pozycje jak aktualizacja wartości znaku towarowego oraz dywidenda od spółki zależnej, które to podlegają wyłączeniu w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym i pozostają bez wpływu na sprawozdanie Grupy Kapitałowej za 2019 rok.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż okresowy raport rocznym, obejmujący między innymi sprawozdanie skonsolidowane za rok 2019, zostanie przekazany w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego EUCO za 2019

Jednostkowy raport finansowy EuCO SA za 2019

Sprawozdanie z działalności EuCO S.A. za 2019

Stanowisko EUCO SA

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-04-10
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-04-10