Raport bieżący nr 15/2015
Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2015

Data sporządzenia
2015-06-22
Raport bieżący nr
15/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 22.06.2015 r., uchwałą postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 12.910.988,84 zł (dwunastu milionów dziewięciuset dziesięciu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu ośmiu złotych i osiemdziesięciu czterech groszy) powiększony o wypłatę z kapitału rezerwowego, przeznacza się w całości na dywidendę dla akcjonariuszy.
Łącznie przeznacza się kwotę 15.008.000,00 zł (piętnaście milionów osiem tysięcy złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 2,68 zł (dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy) brutto na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą: 5.600.000
Dzień dywidendy ustala się na 21 sierpnia 2015 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 4 września 2015 r.
Dywidenda może być wypłacona w formie:

  • przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
  • przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 2 RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-06-22
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-06-22