Raport bieżący nr 14/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

 

Data sporządzenia 2017-05-09
Godzina publikacji 15:46
Raport bieżący nr 14/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 czerwca 2017 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00 w Hotelu Qubus przy ulicy Skarbowej 2, 59-220 Legnica. Jednocześnie Zarząd przekazuje w załączeniu projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-05-09
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-05-09