Raport bieżący nr 14/2020
Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii B

Data sporządzenia 2020-04-09
Godzina publikacji 20:45
Raport bieżący nr 14/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B („Uchwała Emisyjna”). Uchwała Emisyjna została podjęta w nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 11/2020, w którym spółka informowała o zawarciu umowy pomiędzy wierzycielami, określającej zasady finansowania spłaty obligacji serii A Spółki, a w konsekwencji również warunki emisji obligacji serii B.

Na mocy Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki, postanowił wyemitować obligacje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda („Obligacje”). Łączna wartość nominalna emisji Obligacji określona została do kwoty 25.000.000 PLN. Obligacje będą emitowane w trybie w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, w drodze skierowania propozycji nabycia do nie więcej niż 149 osób, tj. w sposób, który zgodnie z przepisami rozporządzenia 2017/1129 lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1655, 1798 i 2217) nie wymagają udostępnienia prospektu albo memorandum informacyjnego. Emisja zostanie w całości skierowana do grupy 14 obligatariuszy obligacji serii A Spółki.

Celem emisji Obligacji jest refinansowanie zadłużenia Spółki z tytułu obligacji serii A. Przewidywaną datą przydziału Obligacji jest 14 kwietnia 2020 r.

Obligacje są oprocentowane od daty emisji do daty wykupu Obligacji. Kwota odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego 3-miesięcznego okresu odsetkowego, przy czym oprocentowanie obliczane będzie według zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę odpowiednio w wysokości: (i) począwszy od dnia emisji do końca okresu odsetkowego, w którym upłynie 12 miesięcy od dnia emisji – 600 (słownie: sześćset) punktów bazowych w stosunku rocznym, (ii) począwszy od 14 kwietnia 2021 do końca okresu odsetkowego, w którym upłynie 24 miesięcy od dnia emisji 800 (słownie: osiemset) punktów bazowych w stosunku rocznym; (iii) począwszy od 14 kwietnia 2022 do końca okresu odsetkowego, w którym upłynie 36 miesięcy od dnia emisji 1.000 (słownie: tysiąc) punktów bazowych w stosunku rocznym.

Ponadto, warunki emisji obligacji przewidują okresową amortyzację wartości nominalnej obligacji w wysokość 3% początkowej wartości nominalnej obligacji w każdym okresie odsetkowym.

Roszczenia obligatariuszy zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie:

  • zastawu rejestrowego na akcjach Spółki,
  • zastawu rejestrowego na akcjach spółki EucoVIPcar S.A.,
  • zastawu rejestrowego na udziałach spółki Centrul European de Despăgubiri S.R.L.;
  • zastawu rejestrowego na wierzytelnościach przysługujących EUCO Cesje sp. z o.o.;
  • zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą ustanowiony przez Spółkę;
  • zastawu rejestrowego na rachunkach Spółki oraz podmiotów powiązanych Spółki; oraz
  • poręczeń udzielonych przez Spółkę oraz podmioty powiązane;
  • oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę oraz podmioty powiązane.

Warunki emisji Obligacji przewidują ustanowienie zgromadzenia obligatariuszy.

Obligacje będą podlegać wykupowi przez Spółkę w dniu wykupu, tj. 14 kwietnia 2023 r. Spółka ma prawo żądać wcześniejszego wykupu obligacji. Poza powyższymi Obligatariusz ma prawo żądać wykupu posiadanych Obligacji: (i) w przypadku wystąpienia przypadku niewypełnienia zobowiązań określonych warunkami emisji oraz (ii) w przypadku wystąpienia przypadku naruszenia dającego podstawę do skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu oraz podjęcia odpowiedniej uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-04-09
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-04-09