Raport bieżący nr 14/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2013

Data sporządzenia 2013-07-18
Raport bieżący nr 14/2013
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Podpisanie znaczącej umowy

 

TREŚĆ RAPORTU  

Podstawa prawna ogólna :
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent, Kredytobiorca) informuje,
że w dniu 17 lipca 2013 roku podpisał umowę kredytu (Kredyt) z Bankiem Zachodnim WBK S.A (Bank). Stronami przedmiotowej umowy datowanej na dzień 17 lipca 2013 r. są Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. i Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest kredyt w rachunku bieżącym w walucie polskiej, zaciągnięty w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Wartość Kredytu zgodnie ze wskazaną umową wynosi 6  500 000 zł. Umowa została zawarta na okres do dnia 30.06.2016 r.

Istotne warunki umowy, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Oprocentowanie Kredytu naliczane jest według stopy zmiennej WIBOR 1M. Zabezpieczeniem Kredytu są hipoteka łączna na rzecz Banku do kwoty 6 500 000 zł ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Maksymiliana Kolbe 18, cesja praw na rzecz Banku
z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczeń Kredytu.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Postawiony do dyspozycji kredyt może zostać wykorzystany po spełnieniu następujących warunków zawieszających:

  • ustanowienie zabezpieczenia w postaci ww. hipoteki na nieruchomości położonej przy
    ul. Maksymiliana Kolbe 18 w Legnicy, z zastrzeżeniem iż wystarczającym jest przedstawienie w Banku potwierdzenia złożenia we właściwym sądzie należycie sporządzonego, opłaconego i kompletnego wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej,
  • złożenia przez Kredytobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego,
  • oświadczenia i zapewnienia przez Kredytobiorcę zawarte w umowie lub w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy są prawdziwe, rzetelne i aktualne,
  • nie wystąpił żaden z przypadków naruszenia umowy,
  • oraz po zapłaceniu prowizji przygotowawczej.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Członek Zarządu Jolanta Zendran                  2013-07-18
Członek Zarządu Agata Rosa                         2013-07-18