Raport bieżący nr 13/2017
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 

Data sporządzenia 2017-05-08
Godzina publikacji 15:54
Raport bieżący nr 13/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 maja 2017 r., Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 7.448.000,00 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych), to jest 1,33 zł brutto (jeden złoty trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję z zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

Ustalono, że dniem ustalenia prawa do dywidendy rekomendowanym Walnemu Zgromadzeniu będzie dzień 12 czerwca 2017 r., zaś dniem wypłaty dywidendy 27 czerwca 2017 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

par. 38 ust. 1 pkt. 11 RMF GPW.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-05-08
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-05-08