Raport bieżący Nr 13/2016
Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 13/2016 | Zawarcie znaczącej umowy

Data sporządzenia 2016-06-22
Raport bieżący nr 13/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22 czerwca 2016 roku została zawarta umowa na mocy której Spółka udzieliła pożyczki spółce Corpor Capital Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest pożyczka w walucie polskiej, wartość pożyczki zgodnie ze wskazaną umową wynosi 7,8 mln zł.
Umowa została zawarta na okres 1 (jednego) miesiąca i przewiduje oprocentowanie w wysokości 6 % w stosunku rocznym. Pożyczkobiorca uprawniony jest do przedterminowej spłaty pożyczki w całości lub w części.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy umowach tego rodzaju.
Umowa nie jest warunkowa i nie przewiduje kar umownych. Umowa została uznana za znaczącą bowiem wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami. par. 38 ust. 1 pkt. 1 RMF GPW.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-06-22
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-06-22