Raport bieżący nr 13/2020
Zawarcie Umowy Kredytu

Data sporządzenia 2020-04-08
Godzina publikacji 12:01
Raport bieżący nr 13/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 11/2020 informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2020 r., w późnych godzinach wieczornych, podpisał umowę kredytu inwestycyjnego z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”).

Na podstawie ww. umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 13.000.000,00 zł (trzynastu milionów złotych) na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku. Kredyt jest przeznaczony wyłącznie na finansowanie wykupu obligacji serii A Spółki.

Środki z kredytu zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w w/w umowie kredytu, przy czym planowana data uruchomienia kredytu to 8 kwietnia 2020 r.

Wierzytelność Banku z tytułu umowy kredytu zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie:

  1. zastawu rejestrowego na akcjach Spółki,
  2. zastawu rejestrowego na akcjach spółki EucoVIPcar S.A.,
  3. zastawu rejestrowego na udziałach spółki Centrul European de Despăgubiri S.R.L.;
  4. zastawu rejestrowego na wierzytelnościach przysługujących EUCO Cesje sp. z o.o.;
  5. zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą ustanowiony przez Spółkę;
  6. zastawu rejestrowego na rachunkach Spółki oraz podmiotów powiązanych Spółki; oraz
  7. poręczeń udzielonych przez Spółkę oraz podmioty powiązane;
  8. oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę oraz podmioty powiązane.

Bank będzie ponadto ubiegał się o zabezpieczenie kredytu poprzez ustanowienie gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% zaangażowania kredytowego Emitenta, jakie może zostać udzielone w ramach nowo utworzonego programu pomocowego.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Ponadto Emitent zobowiązał się do amortyzacji kredytu w dacie 14 lipca 2020 r. oraz 14 października 2020 r. poprzez spłatę kwoty stanowiącej 3% wartości początkowej kredytu.

Wierzytelność Banku z tytułu kredytu będzie mieć najwyższe i równe pierwszeństwo zaspokojenia z wierzytelnościami obligatariuszy obligacji serii B, jakie Emitent planuje wyemitować dnia 14 kwietnia 2020 r.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-04-08
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-04-08