Raport bieżący nr 12/2017
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy

 

Data sporządzenia 2017-05-08
Godzina publikacji 09:53
Raport bieżący nr 12/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU
Mając na uwadze zasady określone w obowiązującej w Europejskim Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”, „EuCO”) polityce dywidendy (raport bieżący o przyjęciu polityki dywidendy z dnia 16 kwietnia 2014 nr 11/2014), a w szczególności satysfakcjonujący poziom płynności finansowej Grupy Kapitałowej EuCO na dzień 31 grudnia 2016 r., w dniu 08 maja 2017 r. Zarząd Spółki podjął w drodze uchwały decyzję w sprawie zawnioskowania Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 7.448.000,00 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych), to jest 1,33 zł brutto (jeden złoty trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję z zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.

Wypłata dywidendy nastąpi z zysku jednostkowego EuCO za rok obrotowy 2016. Pozostała kwota zysku wypracowanego za rok obrotowy 2016 przeznaczona będzie na kapitał rezerwowy.

Zgodnie z art. 382 § 3 ksh powyższą propozycję Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

par. 38 ust. 1 pkt. 11 RMF GPW.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-05-08
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-05-08