Raport Bieżący Nr 12/2016
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej CARASCOLA INVESTMENTS LTD

Raport bieżący nr 12/2016 | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej CARASCOLA INVESTMENTS LTD

Data sporządzenia 2016-06-08
Raport bieżący nr 12/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej CARASCOLA INVESTMENTS LTD

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 czerwca 2016 powziął wiadomość o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 6 czerwca 2016 w spółce zależnej CARASCOLA INVESTMENTS LTD z siedzibą w Limassol (Cypr) poprzez emisję dodatkowych udziałów w ilości 1.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 1.000 EURO (wartość nominalna jednej akcji 1 Euro) (przeliczenie na PLN wartości nominalnej jednej akcji 4,3835), w zamian za wkład pieniężny o wartości 2.325.000 EURO (przeliczenie na PLN 10.191.637,50). Przed podwyższeniem kapitału zakładowego CARASCOLA INVESTMENTS LTD Spółka posiadała 1.000 sztuk udziałów co stanowiło 100% udziału w kapitale zakładowym, po podwyższeniu Spółka posiada 2.000 sztuk udziałów co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym CARASCOLA INVESTMENTS LTD.

Nabycie udziałów Emitent sfinansował ze środków własnych.
Kryterium uznania objętych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest okoliczność, iż łączna wartość objętych udziałów przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-06-08
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-06-08