Raport bieżący nr 12/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2011

Data sporządzenia

2011-06-01

Raport bieżący nr

12/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

 

Temat: Zmiany w Statucie Spółki

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( Spółka) przekazuje informację dotyczącą

Zmiany w treści Statutu Spółki i postanawia zmienić par. 36 pkt. 2 Statutu Spółki
w ten sposób, że:

Było: par. 36 pkt. 2 Statutu:

Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy 31 grudnia 2011 r.

Jest: :

Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2010 r. i zakończy w dniu 31 grudnia 2010 r.

Tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: „Europejskie Centrum Odszkodowań” spółka akcyjna

2. Spółka może używać firmy skróconej: „Europejskie Centrum Odszkodowań” S.A. jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Legnica.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

 

§ 7.

 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Europejskie Centrum odszkodowań Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.).

 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej w kraju i za granicą w imieniu własnym, a także w pośrednictwie we wszystkich formach współpracy i kooperacji z partnerami zagranicznymi i krajowymi, eksport, import towarów i usług, a w szczególności:

a) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22. Z);

b) Stosunki Międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

c) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

d) Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z);

e) Działalność związana z oceną ryzyka elektronicznych szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z);

f) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne. (PKD 66.29.Z);

g) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);

h) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

i) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20..Z);

j) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);

k) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);

l) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);

m) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z);

n) Konserwacja działalność naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);

o) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);

p) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z);

q) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21. Z);

r) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);

s) Działalność świadczona przez agencję inkasa działalność biura kredytowe (PKD 82.91.Z);

t) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostaje podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

 

 

 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 560.000,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.600.000 (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, w tym:

a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 5000000;

b) Nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii B o numerach od numeru 000001 do nie więcej niż 600000.

2. Wartość Nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

3. Kapitał zakładowy przekształconej Spółki został pokryty mieniem spółki przekształconej.

4. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej.

5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

6. Akcje Spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 9a.

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 19 lipca 2013 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) („kapitał docelowy”).

Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nastąpi w drodze emisji nie więcej łącznie niż 1.000.00 (jeden milion) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, przy czym, za zgodą rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może nastąpić z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 10.

 1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
 3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenie o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
 5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6 -7.
 6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
 7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.
 8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na który ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.

 

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

 1. Zarząd,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Walne Zgromadzenie.

 

 1. ZARZĄD

 

§ 12.

 1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
 2. Kadencja Członka Zarządu trwa 2 lata (słownie: dwa) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§ 13.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków Spółki w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie, lub członek Zarządu wraz z prokurentem.

§ 15.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 16.

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały.
W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 17.

 1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 18.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

 

2. RADA NADZORCZA

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) członków. Walne Zgromadzenie każdorazowo określa ilość członków Rady Nadzorczej danej kadencji, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 2 (słownie: dwa) lata.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie,
z wyjątkiem składu pierwszej Rady Nadzorczej powołanej Uchwała Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

5. Rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powołania przez Radę Nadzorczą nowego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 20.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy w roku obrotowym.

§ 21.

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje Posiedzenie Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wyboru członków Rady Nadzorczej.
 2. Zwołane posiedzenie winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad, powinno zostać wysłane listem poleconym, co najmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Zaproszenie może być wysłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, za pisemną zgodą członków Rady Nadzorczej i pod warunkiem wskazania adresu, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.

 

§ 22.

 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeniu, zgodnie z trybem określonym w § 21 niniejszego statutu.

§ 23.

 1. Członkowie rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieniu o treści projektu uchwały.
 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołanie członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach wyżej wymienionych osób.

 

§ 24.

 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem §12 ust. 1 Statutu;

b) ustalanie liczby członków Zarządu;

c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;

d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny;

f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;

h) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach;

i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;

j) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi;

k) zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju Spółki.

 

§ 25.

 1. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.
 2. Rada nadzorcza może ustanawiać Komitety ( w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji.

 

§ 26.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów w tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 

§ 27.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą.

 1. WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 28.

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie odbywa się w Legnicy lub w Warszawie.

 

§ 29.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
 2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie
  go uzna za wskazane.
 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
 4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
 5. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, jak również umieszczenia poszczególnych spraw porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.

 

§ 30.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

§ 31.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia i prowadzenia obrad.

 

§ 32.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie przewidują warunków surowszych.

 

§ 33.

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów .

 

§ 34.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego zabiegły rok obrotowy;

b) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;

c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;

d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 4 Statutu;

e) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

f) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;

g) zmiana przedmiotu działalności Spółki;

h) zmiana Statutu Spółki;

i) likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki;

j) emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35.

 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8 % (słownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
 2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
 3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

 

§ 36.

 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2010 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2010 r.

 

§ 37.

 1. Akcjonariusz mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
 2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
 3. Dzień według którego ustala się liczbę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy)oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
 4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2.Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

 

§ 39.

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z zastrzeżeniem sytuacji kiedy obowiązujące przepisy prawa zezwalają na zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Spółki oraz sposób określony dla przekazywania informacji bieżących.

 

§ 40.

W sprawach nieuregulowanych Statutem, mają zastosowanie obowiązujące prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych

 

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 1 RMF GPW

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-06-01