Raport bieżący nr 1/2018
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

 

Data sporządzenia 2018-01-17
Godzina publikacji 11:35
Raport bieżący nr 1/2018
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raport roczny:
– Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 29 marca 2018 r.
Raport półroczny:
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 03 września 2018 r.
Raporty kwartalne:
– Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku – 28 maja 2018 r.
– Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku – 26 listopada 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 w/w Rozporządzenia, informuje, że w 2018 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje także, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2018-01-17
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2018-01-17