Raport bieżący nr 3/2018
Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

 

Data sporządzenia 2018-04-26
Godzina publikacji 12:33
Raport bieżący nr 3/2018
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r., dokonał rozwiązania za porozumieniem stron umowy zawartej w dniu 6 czerwca 2017 roku pomiędzy Spółką, a spółką UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, w zakresie dokonania przez w/w podmiot:

  • przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 30.06.2018 roku, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2018 roku, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Konieczność podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: „Ustawa”), w tym w szczególności przewidzianego art. 134 Ustawy postanowienia, zgodnie z którym maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat

Z powyższych przyczyn przeprowadzenie badań ustawowych za rok 2018 przez UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nie jest możliwe, ponieważ wskazana spółka przeprowadza ustawowe badania sprawozdań finansowych Emitenta począwszy od 2011 roku. Na rozwiązanie umowy zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki.

W okresie obowiązywania Umowy nie było przypadków rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu dotyczących przedmiotu badania, przeglądu lub innych usług, pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.

W okresie obowiązywania Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nie było przypadków rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.

Umowa uległa rozwiązaniu z chwilą zawarcia porozumienia.

Załącznik nr 1: Informacja od UHY-ECA

Podstawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt. 20 RMF GPW.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2018-04-26
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2018-04-26