Raport bieżący nr 12/2020
Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 r.

Data sporządzenia 2020-04-06
Godzina publikacji 17:58
Raport bieżący nr 12/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) („Ustawa o Obligacjach”), z własnej inicjatywy niniejszym odwołuje zgromadzenie obligatariuszy („Zgromadzenie Obligatariuszy”), zwołane na dzień 10 kwietnia 2020 roku, o godzinie 11:00 w Kancelarii Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. j. w Warszawie przy ulicy Wareckiej 11a, 3 piętro, 00-034 Warszawa, o zwołaniu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2020.

Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy uzasadnione jest faktem, iż w dniu 6 kwietnia 2020 roku doszło do zawarcia umowy pomiędzy wierzycielami, na mocy której określono zasady refinansowania obligacji serii A, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2020. Zgodnie z treścią przedmiotowej umowy, obligatariusze posiadający obligacje serii A, którzy nie obejmą obligacji serii B, a także pozostali obligatariusze posiadający obligacji serii A w części w jakiej obligacje serii A nie będą podlegać rolowaniu na obligacje serii B, zostaną spłaceni w terminach i kwotach, jak wynika pierwotnie z Warunków Emisji Obligacji serii A.

Wobec zaistniałej sytuacji, bezprzedmiotowe stało się przedstawianie przez Emitenta na Zgromadzeniu Obligatariuszy propozycji uchwał dot. zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A, bowiem kwestia warunków wykupu Obligacji A jest przedmiotem zawartego przez Emitenta porozumienia z wierzycielami, co uzasadnia odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii A.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-04-06
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-04-06