Raport bieżący nr 12/2019
Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.

Data sporządzenia 2019-06-18
Godzina publikacji 12:50
Raport bieżący nr 12/2019
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), przekazuje odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 czerwca 2019 r., zaprotokołowane w sporządzonym z obrad ZWZA akcie notarialnym.

  1. W jaki sposób zostaną spłacone przez spółkę zobowiązania wynikające z emisji obligacji i które z przedstawionych wcześniej przez spółkę rozwiązań umożliwiających ich spłatę zostanie zastosowane?

Spółka wciąż rozważa opcje spłaty bądź refinansowania długu z tytułu emisji obligacji serii A Spółki. O podjętych w tym zakresie decyzjach Spółka poinformuje rynek w sposób przewidziany dla informacji poufnych.

  1. Czy spółka planuje skup akcji własnych ze względu na niski kurs akcji na giełdzie poniżej ich wartości księgowej?

Na dzień sporządzania niniejszej odpowiedzi Spółka nie planuje skupu akcji własnych. Zarząd Spółki nie wyklucza jednak takiej opcji w przyszłości, o czym Inwestorzy zostaną poinformowani w sposób przewidziany stosownymi przepisami prawa.

  1. Czy spółka planuje powrót do polityki dywidendowej?

Polityka dywidendowa uzależniona będzie od wyników osiąganych przez Spółkę w kolejnych latach oraz bieżącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy  Spółki. Zarząd podejmując decyzję co do rekomendacji w kwestii wypłaty dywidendy z zysku będzie kierował się przede wszystkim potrzebami Spółki i jej Grupy Kapitałowej, jak i interesem Akcjonariuszy

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2019-06-18
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2019-06-18