Raport bieżący nr 12/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2013

Data sporządzenia 2013-06-25
Raport bieżący nr 12/2013
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy

 

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 25.06.2013 r., uchwałą nr 11 postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 7.720.647,34 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 34/100) przeznacza się na następujące cele:

  1. Kwotę 3.240.647,34 zł (trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 34/100), na kapitał rezerwowy
  2. Kwotę 4.480.000 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych ), na dywidendę dla Akcjonariuszy, to jest 0,80 zł ( osiemdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję.

 

  1. Liczba akcji objętych dywidendą: 5.600.000
  2. Dzień dywidendy ustala się na 24 września 2013 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 15 października 2013 r.
  3. Dywidenda może być wypłacona w formie:

a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),

b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy Akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.  

Podstawa prawna: par. 38 ust. 2 RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Członek Zarządu Jolanta Zendran                  2013-06-25
Członek Zarządu Agata Rosa                        2013-06-25