Raport bieżący nr 11/2016
Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr 11/2016 | Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Data sporządzenia 2016-06-02
Raport bieżący nr 11/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały zgłoszony w dniu 02.06.2016 r., na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Corpor Capital Sp z o.o. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, do pkt 10 lit k (powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 23.06.2016 r.

Projekt zgłoszonej uchwały znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem www.euco.pl w zakładce Walne Zgromadzenie.

Załącznik do raportu Projekt zgłoszonej uchwały

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran                  2016-06-02
Członek Zarządu Agata Rosa                         2016-06-02

 

 

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2016-06-02
Członek Zarządu Agata Rosa 2016-06-02