Raport bieżący nr 11/2020
Zawarcie umowy pomiędzy wierzycielami

Data sporządzenia 2020-04-06
Godzina publikacji 15:55
Raport bieżący nr 11/2020
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2020 r. doszło do podpisania przez wszystkie strony umowy pomiędzy wierzycielami, na mocy której Spółka oraz jej wierzyciele, tj. Obligatariusze obligacji serii A Spółki, reprezentujący ponad 90% łącznej wartości nominalnej obligacji, a także Santander Bank Polska S.A. oraz Prezes Zarządu Spółki – Krzysztof Lewandowski, działający w charakterze pożyczkodawcy, określili zasady refinansowania obligacji serii A Spółki.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Santander Bank Polska S.A. („Bank”) udzieli Spółce kredytu pomostowego do dnia 31 grudnia 2020 r. w kwocie 13.000.000 PLN oprocentowanego WIBOR 1M plus marża. Kredyt będzie podlegał okresowym, kwartalnym amortyzacjom w wysokości 3% wartości początkowej kwoty głównej kredytu. Jednocześnie łącznie 8 Obligatariuszy obligacji serii A zadeklarowało wolę objęcia 23.572 obligacji serii B, których cena emisyjna zostanie w całości pokryta wierzytelnościami z tytułu wykupu obligacji serii A. Zgodnie z przyjętymi założeniami, obligacje serii B będą oprocentowane zmienną stopą procentową, zostaną wyemitowane na okres trzech lat i będą podlegać kwartalnej amortyzacji. Wartość amortyzacji będzie niezmienna w czasie i wynosić będzie 3% początkowej łącznej wartości nominalnej w każdym kwartale. Strony przewidziały możliwość wcześniejszego wykupu obligacji serii B na żądanie Emitenta.

Wierzytelności wobec Spółki wynikające z kredytu oraz obligacji serii B Spółki zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie między innymi następujących zabezpieczeń:

  1. zastawów rejestrowych na akcjach Spółki,
  2. zastawów rejestrowych na akcjach spółki EucoVIPcar S.A.,
  3. zastawów rejestrowych na udziałach spółki Centrul European de Despăgubiri S.R.L.;
  4. zastawów rejestrowych na wierzytelnościach przysługujących EUCO Cesje sp. z o.o.;
  5. zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą ustanowiony przez Spółkę;
  6. zastawów rejestrowych na rachunkach Spółki oraz podmiotów powiązanych Spółki; oraz
  7. poręczeń udzielonych przez Spółkę oraz podmioty powiązane;
  8. oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę oraz podmioty powiązane.

Niezależnie od powyższego Prezes Zarządu Spółki – Krzysztof Lewandowski udzieli Spółce pożyczki w wysokości 5.000.000 PLN. Wierzytelność z tytułu pożyczki zostanie w całości podporządkowana wierzytelności Banku z tytułu kredytu oraz wierzytelnościom Obligatariuszy obligacji serii B.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zawarcie umowy kredytu i pożyczki powinno nastąpić nie później niż do dnia 8 kwietnia 2020. Dzień emisji obligacji serii B planowany jest na 14 kwietnia 2020 r. Spółka na bieżąco będzie informować o wszelkich krokach związanych z realizacją umowy pomiędzy wierzycielami.

Wszystkie pozostałe obligacje serii A, tj. łącznie 26.428 obligacji, zostaną wykupione w terminie 14 kwietnia 2020 r., przy czym płatności będą realizowane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Spółka przeznaczy na ten cel dodatkowo ok. 8.000.000 PLN środków własnych.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2020-04-06
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2020-04-06