Raport bieżący nr 11/2015
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2015

Data sporządzenia
2015-05-20
Raport bieżący nr
11/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

Podstawa prawna ogólna:

par. 38 ust. 1 pkt 11 RMF GPW.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2015 r., Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie pozytywnego zaakceptowania wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 15 008 000 zł (piętnaście milionów osiem tysięcy złotych 00/100), to jest 2,68 zł (dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy) brutto na jedną akcję.

Ustalono, że dniem ustalenia prawa do dywidendy rekomendowany Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dzień 21 sierpnia 2015 r., zaś dniem wypłaty dywidendy 4 września 2015 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-05-20
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-05-20