Raport bieżący nr 11/2014
Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia polityki dywidendy

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2014

Data sporządzenia
2014-04-16
Raport bieżący nr
11/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia polityki dywidendy

TREŚĆ RAPORTU

Mając na uwadze dobrą sytuację finansową Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”, „EuCO”) jak i jej Grupy Kapitałowej („Grupa”) oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy dotyczących udziału w osiągniętym zysku Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia polityki dywidendy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała i przyjęła wniosek Zarządu o przyjęcie następującej polityki dywidendy: zamiarem Zarządu jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości nie niższej niż 25% skonsolidowanego zysku netto Grupy. Zgodnie z regulacjami organów wewnętrznych Spółki, rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo przedkładana do akceptacji Rady Nadzorczej. Zamiarem Zarządu będzie coroczna rekomendacja umiarkowanego zwiększania kwoty wypłacanej dywidendy.

Wysokość rekomendowanej dywidendy w latach przyszłych uzależniona będzie od aktualnej sytuacji rynkowej, perspektyw i potrzeb finansowania rozwoju Spółki i Grupy oraz uwzględniać będzie utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej.
Polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału jednostkowego zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.

Podstawa Prawna:
56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-04-16
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-04-16