Raport bieżący nr 10/2017
Dojście do skutku emisji obligacji serii A.

 

Data sporządzenia 2017-04-13
Godzina publikacji 8:56
Raport bieżący nr 10/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 12 kwietnia 2017 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) ostatecznego przydziału obligacji serii A Spółki („Obligacje”) w wyniku realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia Obligacji przez Inwestorów.

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał Zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 50.000 szt. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sztuk) Obligacji o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Obligacje zostały zarejestrowane w KDPW Uchwałą nr 233/17 oraz oznaczone zostały kodem PLERPCO00033.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-04-13
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-04-13