Raport bieżący nr 10/2015
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

pdf button

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2015

Data sporządzenia
2015-04-29
Raport bieżący nr
10/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat:  Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Podstawa prawna ogólna:

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Macieja Andrzeja Skomorowskiego, który na podstawie art.69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439) poinformował, że jego pośredni udział w ogólnej liczbie głosów wzrósł i wynosi 31,06 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

pdf button Załącznik do raportu bieżącego 10/2015

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-04-29
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-04-29