Raport bieżący nr 10/2011

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2011

Data sporządzenia

2011-02-16

Raport bieżący nr

10/2011

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 lutego 2011 roku otrzymał zawiadomienie od BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („BPH TFI”) , które działając zgodnie z art.69 ust. 1 oraz art.87 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2005, Nr 184, poz. 1539) poinformowało, że w wyniku zawarcia w dniu 8 lutego 2011 roku transakcji nabycia akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit ( „Fundusze”) , rozliczonej w dniu 11 lutego 2011, stało się posiadaczem udziału stanowiącego powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed w/w objęciem BPH TFI posiadało w imieniu Funduszy akcje Spółki w wysokości 268 876, 4,80 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, 4,80 % w kapitale zakładowym Spółki.

W związku z transakcją nabycia akcji Spółki , BPH TFI posiada w imieniu Funduszy 301 029 akcji Spółki, co stanowi 5,38 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 301 029 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,38 % ogólnej liczby głosów.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2011-02-16