Raport bieżący nr 1/2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Data sporządzenia 2019-01-29
Godzina publikacji 14:42
Raport bieżący nr 1/2019
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) działając zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Raport roczny:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 rok – 1 kwietnia 2019 r.

Raport półroczny:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 2 września 2019 r.

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku – 27 maja 2019 r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku – 26 listopada 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. działając na podstawie § 62 ust. 1 i ust. 3 w/w Rozporządzenia, informuje, iż w 2019 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz.757).

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2019-01-29
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2019-01-29