Raport bieżący nr 1/2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący nr 1/2016 | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Data sporządzenia 2016-01-19
Raport bieżący nr 1/2016
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

Raport roczny:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2015 rok – 21 marca 2016 r.

Raport półroczny:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku – 22 sierpnia 2016 r.

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 rok – 13 maja 2016 r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 rok – 14 listopada 2016 r.

Jednocześnie Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 w/w Rozporządzenia, informuje, że w 2016 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje także, iż zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku oraz zgodnie z § 101 ust. 2 nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 oraz 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran                  2015-01-19
Członek Zarządu Agata Rosa                         2015-01-19