Raport bieżący nr 09/2014
Znaczne pakiety akcji

RAPORT BIEŻĄCY NR 09/2014

Data sporządzenia
2014-03-26
Raport bieżący nr
9/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Znaczne pakiety akcji

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 marca 2014 roku otrzymał zawiadomienie , że zarządzane przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.(„ ING PTE S.A”) fundusze: ING Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny („DFE”), które działając zgodnie z art. 69 ust.1 oraz art.87 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2005, Nr 184, poz.1539), w wyniku zawarcia w dniu 25 marca 2014 roku transakcji nabycia akcji Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. zwiększyły stan posiadania akcji Spółki powyżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji OFE i DFE posiadały 535 142 ( pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A., stanowiących 9,56 % kapitału zakładowego Spółki i były uprawnione do 535 142 ( pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,56 % ogólnej liczby głosów.

W zawiązku z ww. transakcją nabycia akcji Spółki, ING PTE S.A. posiada w imieniu Funduszy 683 464
(sześćset osiemdziesiąt trzy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje Spółki, co stanowi 12,20 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 683 464 (sześćset osiemdziesiąt trzy czterysta sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 12,20 % ogólnej liczby głosów.

W zawiadomieniu poinformowano, iż w perspektywie 12 miesięcy Fundusze nie wykluczają zmniejszania lub zwiększania ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszy.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-03-26
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-03-26