Raport bieżący nr 09/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 09/2013

Data sporządzenia 2013-06-12
Raport bieżący nr 9/2013
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

 

Temat: Zmniejszenie udziału poniżej 5%

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od BPH Fundusz Inwestycyjny Parasolowy (Fundusz), w imieniu którego działa BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. , które na podstawie  art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439) poinformowało, że w wyniku zbycia akcji Spółki Fundusz posiada mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Zamianę spowodowała zawarta w dniu 4 czerwca 2013 roku transakcja zbycia (rozliczona 7 czerwca 2013 roku).

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosiły:

  1. 298 932 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji co stanowiło 5,34 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 298 932 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,34% ogólnej liczby głosów.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynoszą:

  1. 298 932 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji co stanowi 4,45 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 248 932 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi
    4,45 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Członek Zarządu Jolanta Zendran                  2013-06-12
Członek Zarządu Agata Rosa                        2013-06-12