Raport bieżący nr 06/2014
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

RAPORT BIEŻĄCY NR 06/2014

Data sporządzenia
2014-01-28
Raport bieżący nr
6/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta            

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od spółki Spexar LTD, które na podstawie  art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439) poinformowało, że w wyniku zakupu akcji Spółki, posiada 31,06 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Zmianę spowodowały zawarte w dniu 24 stycznia 2014 roku transakcje nabycia akcji Spółki w trybie nabycia akcji na podstawie umów kupna – sprzedaży akcji zawartych poza rynkiem regulowanym.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił:

  • 1 520 000 (milion pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji co stanowiło 27,14 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 1 520 000 (milion pięćset dwadzieścia tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło   27,14 % ogólnej liczby głosów.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynoszą:

  • 1 739 191 (milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden ) akcji co stanowi 31,06 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 1 739 191 (milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi   31,06% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-01-28
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-01-28