Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie


RAPORT BIEŻĄCY NR 05/2013

 

Data sporządzenia

2012-05-27

Raport bieżący nr

5/2013

Skrócona nazwa emitenta

EuCO S.A.

 

Temat: Poparcie Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

 

TREŚĆ RAPORTU

 

Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 maja 2013 r., podjęła w drodze uchwały decyzję w sprawie poparcia wniosku Zarządu kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 4 480 000 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), to jest 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję.

 

Dzień ustalenia prawa do dywidendy rekomendowany Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustala się na dzień 24 września 2013 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 15 października 2013 r.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2012 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt 11 RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

   

Członek Zarządu

Jolanta Zendran 2013-05-27

Członek Zarządu

Agata Rosa 2013-05-27