Raport bieżący nr 04/2014
Zmniejszenie udziału

RAPORT BIEŻĄCY NR 04/2014

Data sporządzenia
2014-01-28
Raport bieżący nr
4/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Zmniejszenie udziału

Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od spółki Kubach Investment LTD, które na podstawie art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439) poinformowało, że w wyniku zbycia akcji Spółki, nie posiada akcji Spółki.

Zmianę spowodowała zawarta w dniu 24 stycznia 2014 roku transakcja zbycia akcji Spółki w trybie sprzedaży akcji na podstawie umów sprzedaży akcji zawartych poza rynkiem regulowanym.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił:

  • 438 381 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji co stanowi 7,83% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 438 381 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,83 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-01-28
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-01-28