Raport bieżący nr 03/2014
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 03/2014

Data sporządzenia
2014-01-28
Raport bieżący nr
3/2014
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


 

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka), działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku:

Raport półroczny:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2014 roku – 18 sierpnia 2014r.

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za IV kwartał 2013r. – 27 lutego 2014r.
  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2014r. – 13 maja 2014r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartał 2014r. – 13 listopada 2014r.

Raport roczny:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 r. – 7 kwietnia 2014 r.

Jednocześnie Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 w/w Rozporządzenia, informuje, że w 2014 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast będzie publikował jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały odpowiednio kwartalną jednostkową informację finansową.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje także, że zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał oraz na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2014-01-28
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2014-01-28