Raport bieżący nr 02/2017
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2017 r.

 

Data sporządzenia 2017-01-13
Godzina publikacji 09:43
Raport bieżący nr 02/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 12 stycznia 2017 r.:

  1. KL Investment sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.614.191 co uprawniało do 51,83% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 28,82% ogólnej liczby głosów,
  2. CORPOR CAPITAL sp. z o.o. – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji 1.481.140 co uprawniało do 47,56% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 26,45% ogólnej liczby głosów,

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 oraz 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-01-31
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-01-31