Raport bieżący nr 01/2017
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2017 r.

 

Data sporządzenia 2017-01-12
Godzina publikacji 18:36
Raport bieżący nr 01/2017
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2017 r, w tym uchwały o zmianie Statutu Spółki i uchwały o przyjęciu jego tekstu jednolitego.

W załączeniu przekazane zostają również zmiany w Statucie i przyjęty tekst jednolity Statutu.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

Statut Spółki Akcyjnej – tekst jednolity

Zmiany Statutu Europejskiego Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna

Treść uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12.01.2017

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu Jolanta Zendran 2017-01-12
Członek Zarządu Agata Rosa-Kołodziej 2017-01-12