Raport bieżący nr 01/2015
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 01/2015

Data sporządzenia
2015-01-23
Raport bieżący nr
01/2015
Skrócona nazwa emitenta
EuCO S.A.

 


Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka), działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za IV kwartał 2014r. – 23 lutego 2015r.
  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2015r. – 14 maja 2015r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartał 2015r. – 10 listopada 2015r.

Raport półroczny:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 19 sierpnia 2015r.

Raport roczny:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2014 r. – 30 kwietnia 2015 r.

Jednocześnie Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 w/w Rozporządzenia, informuje, że w 2015 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje także, że zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

 

Podstawa prawna: par. 103 ust. 1 oraz par. 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Zendran                  2015-01-23
Członek Zarządu
Agata Rosa                         2015-01-23