Raport bieżący nr 01/2013


RAPORT BIEŻĄCY NR 01/2013

 

Data sporządzenia 2013-01-17
Raport bieżący nr 1/2013
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
 
TREŚĆ RAPORTU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka), działając zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:

Raport półroczny:

  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku – 19 sierpnia 2013r.

Raporty kwartalne:

  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2013r. – 13 maja 2013r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartał 2013r. – 12 listopada 2013r.

Raport roczny:

  • Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2012 r. – 11 marca 2013 r.

Jednocześnie Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A., działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 w/w Rozporządzenia, informuje, że w 2013 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje także, że zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III i IV kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: par. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Członek Zarządu Jolanta Zendran                  2013-01-17
Członek Zarządu Agata Rosa                         2013-01-17