Raport bieżący nr 13/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2012

Data sporządzenia 2012-06-20
Raport bieżący nr 13/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy.

 

 

TREŚĆ RAPORTU

 

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 20.06.2012 r., uchwałą nr 10 postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 5.319.134,24 zł (pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 24/100) przeznacza się na następujące cele:

  • Kwotę 2.659.567,12 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 12/100), na kapitał rezerwowy
  • Kwotę 2.659.567,12 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 12/100), na dywidendę dla Akcjonariuszy, to jest 0,48 zł ( czterdzieści osiem groszy) brutto na jedną akcję.
  1. Liczba akcji objętych dywidendą: 5.600.000
  2. Dzień dywidendy ustala się na 14 września 2012 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2012 r.
  3. Dywidenda może być wypłacona w formie:
  • przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
  • przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy Akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 2 RMF GPW.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2012-06-20