Raport bieżący nr 08/2012

RAPORT BIEŻĄCY NR 08/2012

Data sporządzenia 2012-05-24
Raport bieżący nr 8/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Poparcie Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

 

 

 

TREŚĆ RAPORTU

 

 

Rada Nadzorcza Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że dziś, tj. 24 maja 2012r., podjęła w drodze uchwały decyzję w sprawie poparcia wniosku Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 2.659.567,12 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 12/100), to jest 0,48 zł (czterdzieści osiem groszy) na jedną akcję.

Dzień dywidendy rekomendowany Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustala się na 14 września 2012 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2012 r.

Zgodnie z art. 382 § 3 ksh powyższą propozycję Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2011 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt 11 RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent Jolanta Zendran 2012-05-24