Raport bieżący nr 05/2012

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 05/2012

Data sporządzenia 2012-04-16
Raport bieżący nr 5/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.

 

 

 

TREŚĆ RAPORTU

 

 

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( Spółka) w dniu dzisiejszym, tj. 16 kwietnia 2012r., podjął w drodze uchwały decyzję w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 2.659.567,12 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 12/100), to jest 0,48 zł (czterdzieści osiem groszy) na jedną akcję.

Dzień dywidendy rekomendowany Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustala się na 14 września 2012 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2012 r.

Zgodnie z art. 382 § 3 ksh powyższą propozycję Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej Spółki w celu oceny.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2011 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt 11 RMF GPW.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran 2012-04-16