Publikacja okresowego, skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej EuCO S.A. za I półrocze 2016 roku