Obowiązek Informacyjny – Agent EuCO S.A.

Szanowni Agenci

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.1000) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Odszkodowań SA z siedzibą w Legnicy 59-220, przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe 18 (dalej zwane EuCO SA);

 2. EuCO SA wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@nalezysi.vot.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. A RODO, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu i zakresie niezbędnym do uczestniczenia Pani/Pana w szkoleniach, konferencjach i wyjazdach integracyjnych;
  2. 6 ust. 1 lit. B RODO, na podstawie zawartej z EuCO SA umowy, w celu i zakresie niezbędnym do uczestniczenia Pani/Pana w działaniach zmierzających do uzyskania roszczeń, odszkodowań i zadośćuczynień w postępowaniach prowadzonych przez EuCO SA w imieniu swoich klientów, udzielenia pełnomocnictwa przez EuCO SA oraz rozliczenia zawartych umów i prowizji;

 4. dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu: cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim została udzielona, cofnięcia udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa przez EuCO SA, rozwiązania umowy z EuCO SA, a także rozliczenia zawartych umów i prowizji, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 6. przysługuje Pani/Panu prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych po upływie okresów wynikających z przepisów prawa, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 7. podanie przez Panią/Pana danych jest:
  1. dobrowolne w zakresie udzielonej zgody, ale brak jej udzielenia uniemożliwi uczestniczenie Pani/Pana w szkoleniach, konferencjach i wyjazdach integracyjnych;
  2. niezbędne do uczestniczenia w działań zmierzających do uzyskania roszczeń, odszkodowań i zadośćuczynień w postępowaniach prowadzonych przez EuCO SA w imieniu swoich klientów, a ich nie podanie uniemożliwi uczestniczenie Pani/Pana w tych postępowaniach, oraz rozliczenie umów i prowizji;

 8. podanie przez Panią/Pana dane niezbędne do uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach i wyjazdach integracyjnych mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony;

 9. nie będą podejmowane decyzje, w oparciu o Pani/Pana dane, w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.