Europejskie Centrum Odszkodowań notuje rekordowe zyski i dynamicznie zwiększa skalę biznesu

Utworzono: 17 sierpnia 2015r.

Europejskie Centrum Odszkodowań notuje rekordowe zyski i dynamicznie zwiększa skalę biznesu.

Systematyczny wzrost wartości i liczby spraw o odszkodowania osobowe i majątkowe zgłaszanych do towarzystw ubezpieczeniowych przez Grupę EuCO w trybie sadowym i przedsądowym, miał wpływ na wypracowanie bardzo dobrych wyników Grupy w drugim kwartale i całym pierwszym półroczu 2015 roku.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w drugim kwartale 2015:

  • zysk netto wzrósł o 152% r/r do 6,5 mln zł – wynik netto w 2Q 2015 wyższy o 25% vs. wynik netto w 1Q 2015
  • zysk operacyjny wzrósł o 150% r/r do 7,1 mln zł
  • przychody ze sprzedaży wyniosły 24,1 mln zł 71% r/r
  • rentowność netto w 2Q 2015 wyniosła 27% vs. 18% w 2Q 2014

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w pierwszym półroczu 2015:

  • zysk netto wyniósł 11,7 mln zł ( 139% r/r) – w 1H 2015 Grupa wykonała 70% wyniku netto z całego 2014 r. (15,2 mln zł)
  • zysk operacyjny wyniósł 13,3 mln zł ( 146% r/r)
  • przychody ze sprzedaży wyniosły 44,7 mln zł ( 71% r/r)
  • rentowność netto w 1H 2015 wyniosła 26% vs. 19% w 1H 2014

Wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2015 roku wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych przez EuCO spraw o odszkodowania związane z zadośćuczynieniem po śmierci bliskiej osoby uzyskiwane od towarzystw ubezpieczeniowych na drodze przedsądowej oraz rozwijającego się segmentu działalności EuCO zajmującej się cesjami wierzytelności.Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz monitoring kosztów przyczynił się do wzrostu zysku netto za pierwsze półrocze 2015 roku do rekordowego poziomu 11,7 mln zł, który w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrósł o 6,8 mln zł, czyli o 139%.

 

Dwa segmenty działalności EuCO – odszkodowania dochodzone na drodze przedsądowej i odszkodowania uzyskiwane od towarzystw ubezpieczeniowych w trybie sądowym, zanotowały wzrost przychodów i wyników w pierwszym półroczu tego roku. Przychody w segmencie przedsądowym zwiększyły się o 132%, a w segmencie sądowym o 27% w ujęciu rok do roku.

„Duży udział we wzroście przychodów w segmencie przedsądowym mają przychody z tytułu spraw o odszkodowania związane z zadośćuczynieniem po śmierci bliskiej osoby. W tej grupie spraw coraz częściej towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania na satysfakcjonującym poziomie już na etapie przedsądowym. Wpływy gotówkowe do EuCO ze spraw zakończonych na etapie przedsądowym wzrosły w pierwszym półroczu o ok. 90% w ujęciu rok do roku. Również segment odszkodowań uzyskiwanych dla naszych Klientów w trybie sądowym miał bardzo dobre wyniki w pierwszym półroczu. Wpływy gotówkowe w segmencie sądowym były w pierwszym półroczu wyższe o ok. 30% w porównaniu rok do roku. Natomiast wynik netto Kancelarii Radców Prawnych EuCO – obsługującej sprawy sadowe, wyniósł 7 mln zł w pierwszym półroczu tego roku i wzrósł o 49% w porównaniu do wyniku z pierwszego półrocza roku ubiegłego” – mówi KrzysztofLewandowski, Prezes Zarządu EuCO S.A. „W tym roku bardzo mocny nacisk położyliśmy na pozyskiwanie spraw o odszkodowania osobowe. Stawiamy jednocześnie na pozyskiwanie spraw o jak największej wartości. Celem strategicznym EuCO jest także rozwój nowych produktów w obszarze odszkodowań i kontynuacja współpracy z partnerami biznesowymi w segmencie skupu spraw majątkowych. Chcemy także, aby szybko rozwijająca się spółka w Rumunii była konsolidowana od czwartego kwartału tego roku. To wszystko sprawia, że perspektywy wzrostu przychodów i wyników Grupy EuCO są bardzo obiecujące” – dodaje Krzysztof Lewandowski.

Dane operacyjne GK EuCO

Działalność sądowa w Polsce

Na koniec czerwca 2015 r. Kancelaria Radców Prawnych EuCO prowadziła łącznie 6 843 sprawy sądowe o łącznej wartości przedmiotu sporu (WPS) w wysokości 265,9 mln zł. W porównaniu do stanu na koniec czerwca 2014 r. WPS prowadzonych spraw wzrósł o 10%.

Wpływy gotówkowe z tytułu spraw prowadzonych w trybie sądowym w Polsce wyniosły w pierwszym półroczu tego roku 64,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 33% w stosunku do wpływów osiągniętych w pierwszym półroczu 2014 r.

Działalność przedsądowa w Polsce

W pierwszym półroczu 2015 roku w trybie przedsądowym w Polsce EuCO zgłosiło 9 183 sprawy, co stanowi wzrost o 34% w stosunku do liczby spraw zgłoszonych do towarzystw ubezpieczeniowych w pierwszym półroczu 2014 r.

Wpływy gotówkowe z tytułu spraw prowadzonych w trybie przedsądowym w Polsce, wraz z wpływami ze spraw związanych z cesją wierzytelności, wyniosły w pierwszym półroczu tego roku 76,9 mln zł, co oznaczało wzrost o 91% w stosunku do wpływów osiągniętych w pierwszym półroczu 2014 r.

Działalność na rynkach zagranicznych

W pierwszym półroczu 2015 r. spółki zależne, działające na rynkach czeskim i węgierskim (spółki konsolidowane), zgłosiły do towarzystw ubezpieczeniowych 63 sprawy. Wpływy gotówkowe zrealizowane przez konsolidowane spółki zagraniczne wyniosły w tym okresie 2,3 mln zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. dynamiczny rozwój kontynuowała spółka niekonsolidowana, działająca na rynku rumuńskim. W tym okresie EuCO w Rumunii zgłosiło do towarzystw ubezpieczeniowych ponad 700 spraw o odszkodowania w trybie przedsądowym, oraz 130 pozwów sądowych o odszkodowania. Portfel spraw zgłoszonych w trybie przedsądowym i sądowym w Rumunii wynosi już przeszło 51 mln zł. Wpływy gotówkowe do EuCO ze spraw już zakończonych w Rumunii wyniosły 3,7 mln zł.

Dywidenda

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2015 roku postanowiło, że jednostkowy zysk netto spółki EuCO za rok obrotowy 2014 w wysokości 12 910 988,84 zł powiększony o wypłatę z kapitału rezerwowego, przeznacza się w całości na dywidendę dla akcjonariuszy. Łącznie na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 15 008 000,00 zł, to jest 2,68 zł brutto na jedną akcję.

Dzień dywidendy ustalony został na 21 sierpnia 2015 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 4 września 2015 r.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe GK EuCO

w tys. zł

1H 2015

1H 2014

Zmiana r/r

2Q 2015

2Q 2014

Zmiana r/r

przychody ze sprzedaży

44 735

26 188

71%

24 134

14 074

71%

zysk z działalności operacyjnej EBIT

13 258

5 379

146%

7 131

2 856

150%

zysk netto

11 689

4 890

139%

6 488

2 570

152%

rentowność EBIT

30%

21%

9 p.p.

30%

20%

10 p.p.

rentowność netto

26%

19%

7 p.p.

27%

18%

9 p.p.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Wierzchowski, CC Group Sp. z o.o.

Tel. 22 440 14 40, 605  959  539

e-mail: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl

 

O spółce

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. świadczy usługi dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych, głównie od firm ubezpieczeniowych. Najczęściej dotyczy to wypadków komunikacyjnych. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód niemajątkowych może toczyć się w dwóch trybach: przedsądowym i sądowym. W trybie przedsądowym doradca prowadzi w imieniu klienta negocjacje z zakładem ubezpieczeniowym, sprawami prowadzonymi w trybie sądowym zajmuje się podmiot zależny firmy, którym jest Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowo-Akcyjna. Grupa prowadzi również działalność na rynkach zagranicznych – Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia.