EuCO potwierdza: mamy prawo do zadośćuczynienia za zakłócenie życia rodzinnego.

Wyrokiem z dnia 07 maja 2018 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy orzeczenie Sądu I instancji uznając tym samym, że zasadnym jest domaganie się przez córkę zadośćuczynienia za cierpienia spowodowane istotnym zakłóceniem więzi rodzinnej z powodu niepełnosprawności matki, która została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym.

W 2013 roku matka naszej Klientki została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych. W następstwie wypadku u Poszkodowanej wystąpiły głębokie zaburzenia funkcji poznawczych oraz spastyczny niedowład połowiczny lewostronny, które wyłączyły ją z możliwości prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

W związku ze stanem zdrowia Poszkodowanej, jej córka musiała zrezygnować z pracy i poświęcić się opiece nad matką. Życie córki, która stała się opiekunem prawnym swojej całkowicie ubezwłasnowolnionej matki, skoncentrowało się głównie na pielęgnowaniu i zaspokajaniu potrzeb mamy.

W 2015 roku w Europejskie Centrum Odszkodowań SA w imieniu Klientki zgłosiło do zakładu ubezpieczeń roszczenie tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w postaci naruszenia dobra osobistego, jakim jest prawo do cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego towarzystwo ubezpieczeń odmówiło wypłaty
świadczenia kwestionując m.in. podstawę prawną żądania.

W lutym 2016 r., EuCO wystosowało w imieniu Klientki pozew o zapłatę.

W październiku 2017 roku zapadł wyrok sądu I instancji zasądzający na rzecz Klientki kwotę 40 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi. W listopadzie 2017 roku strona pozwana wniosła apelację do Sądu II instancji. Orzeczeniem z dnia 07.05.2018 roku Sąd II instancji oddalił apelację strony pozwanej i tym samym podtrzymał wyrok I instancji zasądzający na rzecz Klientki EuCO kwotę 40 tys. zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.