Czy i w jakich sytuacjach zakład może dochodzić kwoty wypłaconego odszkodowania – prawo regresu?

Prawo regresu oznacza uprawnienie zakładu ubezpieczeń do dochodzenia zwrotu od kierującego pojazdem mechanicznym wypłaconego na rzecz poszkodowanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Uprawnienie to nazywane jest w terminologii prawniczej prawem regresu lub regresem szczególnym.

Ustawodawca enumeratywnie wymienił przesłanki powstania prawa regresu po stronie Zakładu Ubezpieczeń. Powstaje on w sytuacji kiedy kierujący:
1. wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
2. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
3. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło uratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
4. zbiegł z miejsca zdarzenia.

Wskazać należy, iż są to przypadki taksatywnie wymienione.
W każdym takim przypadku zakład ubezpieczeń po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym oraz dokonaniu wypłaty odszkodowania może wystąpić o zwrot kwoty wypłaconego odszkodowania. Może też dochodzić kosztów związanych z likwidacją szkody.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – art. 43.